വയനാടന്‍

Saturday, December 28, 2013ഓ...,നീയെന്തിനാണ്‌ കിതയ്ക്കുന്നത് ?
ഡിസംബർ നിന്നിലെക്കെറിഞ്ഞ
വിറ ചുണ്ടുകളുള്ള തണുപ്പാണോ ...!
അല്ലെങ്കിൽ .,
ഇന്നലെ നിന്റെ വാക്കിൽ ഞാനടിച്ചു
കയറ്റിയ ആണിയുടെ തുരുമ്പോ ...


പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു
രാത്രിയിലേക്ക്‌ നിന്റെ അട്ടച്ചുരുക്കം
തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപ്
നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന്
ചില കണ്ണുനീർ ചുള്ളികൾ
ഞാൻ ഒടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ
നീ ചിരിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു മഞ്ഞുമല പോലെ .......
അതിനടിയിൽ
നിർവ്വികാരം" എന്നൊരു ഗുഹാ വാതിൽ
ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു .

No comments:

Post a Comment