വയനാടന്‍

Wednesday, January 8, 2014

ചില ആണുങ്ങൾ

ചില ആണുങ്ങൾ
വലിയ
സഞ്ചാര പ്രിയർ

അവർ
പണ്ടേക്കു പണ്ടേ
എന്നുവെച്ചാൽ ,
ആദി പാപം
ആപ്പിൾ മര ചുവട്ടിൽ
ഷൂട്ടു ചെയ്ത കാലം മുതൽ
നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ
കുന്നുകളും സമതലങ്ങളും
തേടിയിറങ്ങിയവർ ....

ഇടയിൽ
അവർ കുന്നുകളിൽ
നഖങ്ങളാൽ ചുവന്ന
പുഴകളെ തിരയുകയും
സമതലങ്ങൾ
ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുകയും
നിരന്തരമായ
നിങ്ങളുടെ സൈക്ലോണിൽ
ഇടവേളകൾ
സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പിന്നീടവിടെ
തന്തയില്ലാത്ത
റോസാ ചെടികൾ
മുളക്കുന്നു .

ചില ആണുങ്ങൾ
സംശയാലുക്കൾ
തിരയലിന്റെ
നീണ്ട ലെൻസുകളുമായി
തുടയൊപ്പം മുണ്ടുടുത്ത
പുഴകടവുകളിൽ
നാലുമുറി
ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ
വിയർപ്പുറ്റുന്ന
കിടപ്പു മുറികളിൽ
തൃഷ്ണ വറ്റാത്ത
മനസോടെ
തിരയുന്നവർ ....

ചില ആണുങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുന്നവർ
ഒരിക്കലും വളയാത്ത
നീണ്ട ദണ്ട്മായി
കുഞ്ഞു പൂക്കളിൽ
തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു
അല്ലി കൊഴിക്കുന്നവർ

ചില ആണുങ്ങൾ
അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ..........

No comments:

Post a Comment