വയനാടന്‍

Monday, March 17, 2014

കള്ളി പൂച്ച

ഡീ ചക്കിയേ ..
എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ
ഒരു ഉരസൽ
തിരക്കുകളിൽ നിന്നോടി വന്ന്
മേലാകെ പടരും ...
കരിയും പുകയും
ചുറ്റും കാണും
നനവും ഒട്ടലും
പറ്റിപിടിചിട്ടുണ്ടാവും
ഇന്നത്തെ കറിയും
അതിന്റെ നീറ്റലുമുണ്ടാകും
മത്തിയുടെ ഉളുമ്പുണ്ടാവും
ഒരു നൂറു കൂട്ടം പണിയുണ്ടെന്ന
വേവലാതിയും കാണും
എന്നാലും ,
തിരക്കിലെയാ ഉരസലുകലാണ്
ഈ ജീവിതമെന്നു
അമർത്തിപിടിയ്ക്കും
അപ്പോഴേക്കും
കുക്കർ മൂന്നാമത്തെ
വിസിൽ അടിച്ചിരിക്കും
ടാങ്ക്‌ നിറഞ്ഞൊഴുകും
തുണി കുതിർന്നിരിക്കും
ചിന്നുവിന്റെ കള്ളി പൂച്ച
മീനിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കും ...
"ഈ മനുഷ്യനിതെന്തിന്റെ കേടാ ....,"
എന്നൊരു മോഹം ബാക്കിയാക്കി
ഊർന്നിറങ്ങിയോടുന്നൊരു കള്ളി പൂച്ച

3 comments:

Anuraadha said...

♡ so gud...luvd the natural flow of words..

" salabham " said...

കള്ളി പൂച്ച kollalllo

shine t thankan said...

നന്ദി ,,,വായനക്കും അഭിപ്രായത്തിനും അനുരാധ ,ശലഭം

Post a Comment