വയനാടന്‍

Wednesday, March 12, 2014

ആണ്‍ മണമില്ലാത്ത ലായങ്ങൾ

മൂന്നു നിലകളിൽ
നിറയെ മുറികളുള്ള ആ ഹോസ്റലിൽ
ആണ്‍മണമൊരിക്കൽ പോലും
ഒളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ
വാതിലുകളടച്ചു വിയർത്തിട്ടില്ല .ഒട്ടി വഴുകുന്ന ഒരു ഉറ പോലും
ടോയിലെറ്റിൽ ഫ്ലെഷ് ചെയ്യപെട്ടിട്ടില്ല
ബീജം കുത്തി നിറച്ച്
ഒരു ആണ്‍ മണവും
ജനാലകൾ ചാടിയിട്ടില്ല .
പക്ഷെ ,
രാത്രിയിൽ വാതിലുകൾ അടയപെടുമ്പോൾ
അതൊരു കുതിരാലയമാകും ..
തടിച്ച ചന്തിയുള്ള ഒരു ലായക്കാരത്തി
അതിനു കാവലിരുന്നുറങ്ങും.
അപ്പോൾ മാത്രം ,
ചില മുറികളിലെ കട്ടിലുകളിൽ നിന്ന്
ആണ്‍ കുതിരകളും പെണ്‍കുതിരകളും
രൂപം കൊളളും ...
ആർത്തവ പൂക്കൾ ചുവന്നവർ
മോർച്ചറിയിലെ ശവങ്ങളെപോലെ
കിടന്നുറങ്ങും .
ആണ്‍ കുതിരകളും , പെണ്‍കുതിരകളും കൂടി
യോദ്ധാവും കടിഞ്ഞാണുമില്ലാത്ത
ഒരു യുദ്ധത്തിനു പോകും
പരസ്പരം കുന്നുകളിടിച്ചു തിമിർക്കും
എത്രയിടിച്ചാലും തൊടാനാവാത്ത
ആഴങ്ങളുടെ വക്കത്തു വെച്ച് ,
അവർ ആണ്‍ മണങ്ങളെ കൊതിക്കും ...

ലായക്കാരിയുടെ കൈ വിരലുകളപ്പോൾ
ഒരു വീണ മീട്ടുകയായിരിക്കും
അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ചെറിയ കുതിരയെ
മെരുക്കുകയായിരിക്കും ....

No comments:

Post a Comment