വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

ഒരു മുലകച്ച പോലുമില്ലാതെ
നിന്‍റെ നിലാവുകളെ
ഞാന്‍ കടത്തി പോകാറുണ്ട്

No comments:

Post a Comment