വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

വീണു പോയതെന്ന് തോന്നുന്ന വിധം

ഒരിലയില്‍ നിന്ന് കാറ്റടര്‍ന്ന് വീണെന്നു
തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും
കാറ്റോ ,ഇലയോ
അകല്‍ച്ചയിലേക്ക് പരസ്പരം
വീണു പോവുന്നതേയില്ല .

No comments:

Post a Comment