വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

ഒളിച്ചോടുന്ന രണ്ടു പേർ


7.30 നു
യാത്ര തുടങ്ങിയ
ഈ ബസിൽ
യാത്രക്കാരായി
നമ്മൾ രണ്ടു പേർ മാത്രം.
ബസിൽ മുഴച്ചു നില്ക്കുന്ന
ചില മുലകണ്ണുകളെയോ,
ചന്തികളെയോ
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
ഒന്നമർത്തി പോകാനോ
യാത്രകളെ
ബെല്ലടിച്ചു ഭീഷണിപെടുത്താനോ,
അവകാശമുള്ള കണ്ടകടർ
എന്നെയോ,നിന്നെയോ
അന്വേഷിക്കുന്നില്ല !

ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തേക്കുള്ള
ഈ അവസാന ബസിൽ
കയറി പറ്റിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ
പ്രണയം കൊണ്ടോടി
പോകുന്നവരെന്ന്
അയാൾ ഇതിനകം
അറിഞ്ഞിരിക്കും.
ടൈറ്റാനിക്കിലെ
ജാക്കും റോസും
തുപ്പി കളിച്ച പോലെ
നമ്മളും കളിക്കുമെന്ന്
ഭയന്ന്
നമുക്കയാൾ
ഏതു നിമിഷവും
ഉറകള്‍ സമ്മാനിക്കും.

ഉറകളുടെ മൈക്രോണ്‍
അളന്ന ശേഷം
പഴയ വേഷങ്ങൾ
നാം അഴിച്ചു വെക്കും.
മഴയും , വെയിലും കൊള്ളാതെ..

നീ നിന്‍റെ ഭർത്താവിനെ
മടുത്ത പോലെ
അല്ലെങ്കിൽ,
ഞാൻ എന്‍റെ കാമുകിയെ
വെറുത്ത പോലെ,
നാം തമ്മിൽ
യാത്ര ചെയ്തു മടുക്കുമ്പോൾ
ഉടുത്തൊരുങ്ങി തിരിച്ചു പോകാൻ
നമ്മളാ വേഷങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും .

ബസിപ്പോൾ
ഏതോ കടൽ
കഴിഞ്ഞു കാണും
കടലാമകൾ മുട്ടയിട്ടു പോയ
മണൽ തീരങ്ങൾ കാണാം
എങ്കിലും ,
കിഷോർ കുമാറിന്‍റെ
ഒരു പ്രണയ ഗാനം
ഈ ഡ്രൈവർ ഇടാത്തതിനെകുറിച്ചു
നാം ചിലപ്പോൾ
ഒരു സ്റ്റാട്ടസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കും.

No comments:

Post a Comment