വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

വീഞ്ഞിനോ ,മോര്‍ഫിനോ അടിമപെടുന്നതിലും വേഗതയിലാണ്‌

"പ്രണയിക്കുന്നു" എന്ന എന്‍റെ വാക്കിലേക്ക് നീ അടിമപെട്ടതും

അതില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും.

No comments:

Post a Comment