വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

അതെ, പ്രണയമെന്നു തന്നെ

വിളിക്കേണ്ടി വരും.

മൌനങ്ങളില്‍ നിന്നും

വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നയീ വേദനയെ

പ്രണയമെന്നു തന്നെ

വിളിക്കേണ്ടി വരും.

No comments:

Post a Comment