വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

ആകയാല്‍ ,
പ്രണയം കൊണ്ടെന്നെ നീ മുറിച്ചു കൊള്ളുക 
ചുംബനം കൊണ്ട് വീതം വെക്കുക 
നഗ്നത കൊണ്ട് പുതക്കുക 
ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു

No comments:

Post a Comment