വയനാടന്‍

Tuesday, June 14, 2011

"അച്ഛന്റെ അ"


അവനു അ എന്നെഴുതാന്‍
അറിയില്ലായിരുന്നു ..
കയ്യിലെ പുളിവാരല്‍ കൊണ്ട്
അയാള്‍  മുതുകിലൂടെ
അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്
കുത്തിയിറക്കി
അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ചലറി
പിടയുമ്പോള്‍ ,
പതിയെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു
അ എന്നത് അച്ഛന്റെ
അ അല്ല എന്ന് ...


No comments:

Post a Comment