വയനാടന്‍

Monday, January 7, 2013

വീണ സ്വപ്നം


ഞാന്‍ കുടിച്ചതും വറ്റിച്ചതും
ചാരായത്തില്‍ നീയൊഴിച്ചു തന്ന
സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ...
സര്‍ക്കാര്‍ ചാരായം നിര്‍ത്തും മുന്‍പേ ,
നീ വിദേശ മദ്യ ഷാപ്പില്‍ ചേക്കേറിയിരുന്നു.
അവിടെ ബിയറു പോല്‍
തിളയ്ക്കുന്ന മോഹങ്ങളുണ്ടത്രേ ....
ഗുരുവരം കിട്ടിയൊരു ശിഷ്യന്‍
ആനമയക്കി തന്നനുഗ്രഹിച്ചതിനാല്‍
അടിയനിതാ സ്വപ്നങ്ങലില്ലാതെ
റോഡു വക്കിലൊടുങ്ങിടുന്നു ......

No comments:

Post a Comment