വയനാടന്‍

Thursday, January 16, 2014

നമ്മൾ

ഞെട്ടറ്റ
രണ്ടു
മഴകൾ നാം
നീ
പുഴയിലേക്കും
ഞാൻ
കരയിലേക്കും
പതിക്കുന്നു ..

പുനർജ്ജനിയിൽ
നീ
മേഘമാവുന്നു,
മഴയാകുന്നു
വീണ്ടും ..

ഞാൻ
അഗാതതയുടെ
ഇരുട്ടിലേക്ക്
പിന്നെയും പിന്നെയും
വറ്റി വരളുന്നു ..

No comments:

Post a Comment