വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ,നിന്നെയങ്ങിനെ

ചുട്ടെടുത്ത് ചുട്ടെടുത്തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും

കാക്കയോ ,പൂച്ചയോ

വന്നെത്തി നോക്കുന്നു !

No comments:

Post a Comment