വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

വിളഞ്ഞ ചോള വയലുകളെക്കുറിച്ച്

അവളോട് ഞാന്‍ പറയുന്നു .

മരണത്തിന്‍റെ പൂത്ത തലയോട്ടികള്‍

ആണെന്നവള്‍ ചിരിക്കുന്നു.

പ്രണയത്തിന്‍റെ കുന്നുകളിലുറങ്ങാമെന്നു

ഞാന്‍ കണ്ണിറുക്കുന്നു

ചുളിഞ്ഞ രണ്ടു മുലകളെന്നവള്‍

തിരിച്ചിറങ്ങുന്നു.

No comments:

Post a Comment