വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

തേടി പോകുമ്പോഴെല്ലാം

മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നീ.

എന്നോളമില്ലെങ്കിലും

അത്രയും തന്നെ

പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ...

No comments:

Post a Comment