വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

"എല്ലാ മരങ്ങളും കാടുകളാണ്"

എന്ന് കുമ്പസാരിച്ച വേശ്യയുടെ

അവസാനത്തെ കണ്ണു നീരിലാണ്

എങ്കില്‍, ഇനി നമുക്ക് പ്രണയിക്കാമെന്നു

പുരോഹിതന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

No comments:

Post a Comment