വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

വെയിലുകളില്‍ നരച്ച കാഴ്ചകളാണ്‌

നമ്മെ ,ഒരേ വയലില്‍

പരസ്പരം കാണാന്‍ കഴിയാത്ത

രണ്ടു ജമന്തി പൂക്കളാക്കിയത്

No comments:

Post a Comment