വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

അറ്റമെത്താത്ത തുണിയില്‍

എത്ര പൊതിഞ്ഞാലും

തുളച്ചു പോകുന്ന തണുപ്പിലേക്ക്

പിന്നെയും ചുരുണ്ട് പോകുന്നൊരു കടത്തിണ്ണ

No comments:

Post a Comment