വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഉമ്മകള്‍

മരുക്കാടുകളില്‍ നട്ടു വെക്കും ,

വിളവെടുപ്പ്‌ കാലത്ത് എന്‍റെ പക്ഷികള്‍

നിന്നിലേക്ക് പറന്നു വരും ;

വിളഞ്ഞ ഉമ്മ മരങ്ങളുമായി ..

No comments:

Post a Comment