വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

നിന്‍റെ മുറ്റത്ത്‌ നട്ടു വെക്കുന്നു,

നിന്‍റെ മുറിയില്‍ വരച്ചു വെക്കുന്നു ..

നിന്‍റെ കണ്ണാടിയില്‍ പറിച്ചു വെക്കുന്നു ..

എന്നെ ,നിന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍

ഞാന്‍ മുറിച്ചു വെക്കുന്നു ..

No comments:

Post a Comment