വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

അവളിപ്പോൾ മുട്ടിലിഴഞ്ഞു ഭിത്തിയിലേക്ക്

മെല്ലെ എത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും..

വീഴും വീഴും എന്ന പതിവ് വേവലാതിയോടെ

പുറകെ നീ പായുന്നുണ്ടാവും.
തീയുള്ള എൻറെ മുറിയിൽ

നിന്റെ തണുപ്പിനെ

പുതച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ.

ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിന്നെ ഞാൻ

കണ്ണിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത്

മുറിയിൽ മുറിച്ചു മുറിച്ചു വെക്കും .

എന്നിട്ട്, അക്കുത്തിക്കുത്ത് കളിച്ചിരിക്കും .

No comments:

Post a Comment