വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014

എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ഒരുമിച്ചുറങ്ങുന്ന

ഒരു കല്ലറയുടെ മുകളിലെ

നിലാവിനെന്തു ഭംഗിയായിരിക്കും ...

No comments:

Post a Comment